Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)

Per 1 januari 2021 is de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Naast gewijzigde wetgeving is er per 1 januari ook een ‘besluit gemeentelijke schuldhulpverlening’ van kracht. De wet en het besluit hebben onder andere tot doel om de inwoner tijdens de opstartfase van het schuldhulpverleningstraject te ontzorgen. Deze vroegsignalering van problematische schulden is onderdeel van de brede schuldenaanpak van het kabinet.

In het algemeen moeten de wet en het besluit de lastendruk voor de inwoner gaan verminderen. De voormalige Wgs ging er namelijk van uit dat inwoners zelf informatie aanleverden, zodat de schuldhulpverlener hier vervolgens een plan van aanpak voor schuldhulpverlening mee kon maken. Deze inlichtingenplicht werkte echter vertragend, leidde tot langere wacht- en doorlooptijden en soms ook tot uitval. Schuldhulpverleners worden met de gewijzigde Wgs in staat gesteld om mensen met schulden tijdig in beeld te krijgen en zo schuldhulpverlening aan te bieden.

Zij mogen meer informatie over inkomsten, schulden en vermogen uitwisselen met diverse instanties zodat de inwoner zelf minder gegevens behoeft aan te leveren.

WGS en Suwinet

In de gewijzigde Wgs heeft de wetgever gemeenten de grondslag gegeven om inkomens en vermogensgegevens te raadplegen in het kader van het plan van aanpak schuldhulpverlening. Daarbij heeft de wetgever aangegeven dat het voor de hand ligt om hiervoor in de eerste instantie Suwinet te gebruiken.

Gebruik van Suwinet in fases uitgerold

Voor de uitvoering van Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) kunnen schuldhulpverleners daarom vanaf de zomer 2021 Suwinet-Inkijk raadplegen (De exacte datum wordt gecommuniceerd wanneer deze bekend is). Via Suwinet-Inkijk worden persoonsgegevens die bij verschillende organisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, gedeeld met andere overheidsorganisaties. Door Suwinet te raadplegen kunnen inwoners sneller en beter ondersteund worden in het kader van het plan van aanpak schuldhulpverlening. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden voor de periodieke hercontrole schuldhulpverlening.

Suwinet-Inkijk zal in de beginfase alleen beschikbaar komen voor gemeenten met een diginetwerk aansluiting. In een later stadium worden organisaties die in opdracht van gemeenten de schuldhulpverlening uitvoeren aangesloten.

Aanvraagformulier Suwinet-Inkijk beschikbaar

Voordat u gebruik kunt maken van Suwinet-Inkijk, zult u via een formulier bij BKWI een aansluiting op Suwinet-Inkijk moeten aanvragen. Mail naar suwidesk@bkwi.nl om het aanmeldformulier op te vragen.

Wanneer aangesloten?

Naar verwachting zullen de eerste gemeenten na de release van 12 augustus vervolgens worden geautoriseerd en aangesloten. Houd er rekening mee dat u uiterlijk 2 weken voor een release het aanvraagformulier aan BKWI geretourneerd heeft.

Gemeenten die zelf de schuldhulpverlening uitvoeren en ook al een aansluiting hebben op Suwinet-Inkijk voor de Participatiewet, gemeentebelastingen of Burgerzaken kunnen relatief eenvoudig en snel worden aangesloten. Gemeenten die taken (deels) hebben uitbesteed zullen wellicht iets langer moeten wachten, omdat er nog afspraken gemaakt moeten worden met de RvIG over het verkrijgen van persoonsgegevens uit de BRP.